February 24, 2022

Food words in Chinese (match-up exercise)

Below you can find the match-up exercise about food words in Chinese. 

Here are the words with their pronunciation:

洋葱 yángcōng

青豆 qīngdòu

冰沙 bīng shā

豆子 dòuzi

饼干 bǐnggān

ròu

蛋糕 dàngāo

爆米花 bào mǐhuā

米饭 mǐfàn

胡萝卜 húluóbo

suàn

西兰花 xī lánhuā

黄瓜 huángguā

冰淇淋 bīngqílín

胡椒 hújiāo