October 27, 2022

Bird Names in Chinese : A Matching Exercise

 BIRD NAMES IN CHINESE

Bird


The names of 20 different birds are listed below, along with images of each bird. It's your job to match the names to the images. If you think this exercise is too difficult, you can find the English translations of the Chinese bird names in the vocabulary section, which is further down. I wish you good luck in solving this puzzle.


20 birdsBIRD NAMES

____ 天鹅 (tiān’é)

____ 乌鸦 (wū yā)

____ 火鸡 (huǒ jī)

____ 火烈鸟 (huǒ liè niǎo)

____ 孔雀 (kǒng què)

____ 企鹅 (qì’é)

____ 苍鹭 (cāng lù)

____ 鸡 (jī)

____ 金丝雀 (jīn sī què)

____ 鸭子 (yā zi)

____ 鸵鸟 (tuó niǎo)

____ 野鸡 (yě jī)

____ 啄木鸟 (zhuó mù niǎo)

____ 鸽子 (gē zi)

____ 猫头鹰 (māo tóu yīng)

____ 麻雀 (má què)

____ 鹅 (é)

____ 蜂鸟 (fēng niǎo)

____ 燕科 (yàn kē)

____ 鹦鹉 (yīng wǔ)

____ 鹰 (yīng)


Vocabulary


Canary 金丝雀 (jīn sī què)
Chicken 鸡 (jī)
Crow 乌鸦 (wū yā)
Duck 鸭子 (yā zi)
Eagle 鹰 (yīng)
Flamingo 火烈鸟 (huǒ liè niǎo)
Goose 鹅 (é)
Heron 苍鹭 (cāng lù)
Hummingbird 蜂鸟 (fēng niǎo)
Ostrich 鸵鸟 (tuó niǎo)
Owl 猫头鹰 (māo tóu yīng)
Parrot 鹦鹉 (yīng wǔ)
Peacock 孔雀 (kǒng què)
Penguin 企鹅 (qì’é)
Pheasant 野鸡 (yě jī)
Pigeon 鸽子 (gē zi)
Sparrow 麻雀 (má què)
Swallow 燕科 (yàn kē)
Swan 天鹅 (tiān’é)
Turkey 火鸡 (huǒ jī)
Woodpecker 啄木鸟 (zhuó mù niǎo)